Hamaika sentipen, hamaika bizipen, hamaika izate: ¡aquí ni dios es normal!

Bizkaiko E28 Koordinadora osatzen dugun taldeok 2014. urtea aukeratu dugu gure gaurko egoerari eta orain arteko lorpenei buruzko gogoeta egiteko. 1977. urtean Ehgamek proposatu zuen programa eta gaurko egoera konparatu egin ditugu, hausnarketan sakontzeko bidean ariketa ezin hobea iruditu baitzaigu. Denon artean osatu ditzagun, hona hemen hainbat ideia:

1977an “Peligrosidad y Rehabilitación Social” delako legea indargabetzea eskatzen genuen,

eta GAUR EGUN espazio publikoa erabiltzeko udal-ordenantza dugu. Honen bidez poliziek afektu-adierazpen publikoak egiten dituzten guztiak jazarri ditzakete, areago ere, isuna jarri diezaiekete; Bilboko udalak berak onartu zuen bezala, gure eta beste hainbaten kontra diseinatutako ordenantza hau bereziki sexu bereko bikoteen kontra erabiltzen da.

1977an kalitatezko sexu-hezkuntza irakasteko erantzukizuna eskatzen genion Estatuari, ugalkortasunera ez bideratua eta sexualitate anitzak kontuan hartuko zituena,

eta GAUR EGUN jakin badakigu gure eskoletan ez dela inoiz kalitatezko sexu-hezkuntzarik eskaini. Osasun-hezkuntza irakatsi omen da, sexu-osasuna barne hartu duena (berriro ere sexua arazotzat hartuta), etika-hezkuntza ere irakatsi omen da, sexu-afektuen aniztasunari zor zaion errespetuaz aritu dena; baina curriculumean ez dira sekula kontuan hartu norberaren gorputza ezagutzea, desira aitortzea, plazerra probatzea, harreman ezberdinekin praktikatzea… azken finean, benetako Sexu-Hezkuntza integrala osatzen duten gaiak baztertu dira.

1977an 16 urtetik aurrerako adin-nagusitasuna eskatzen genuen,

eta GAUR EGUNgo legeak sexua izateko baimena 13 urtetik 15 urtera igo du, sexua arazotzat hartuta eta gazteak eta gizaki oro haurtzat hartuta.

1977an giza harreman askeak osatzea eskatzen genuen, familia patriarkal eta ezkontzaren instituzioak ordezkatuko zituztenak,

eta GAUR EGUN bizitza partekatzeko molde ezberdinen eskubideak ez dira aitortzen eta zilegi diren harreman molde bakarrak betiko instituzionalak dira. Harreman-molde guztiak eredu heteroarautzailearen mendera ekartzeko erabili da berdintasunean oinarritutako ezkontza.

1977an ar/eme, emakumezko/gizonezko, aktibo/pasibo,… kategoriak eta rolak gainditzea eskatzen genuen,

eta GAUR EGUN binarismoa inoiz baino indartsuagoa da. Hona hainbat adibide: euskaraz genero markaturik gabeko izenak ditugu eta orain Euskaltzaindiak arautu nahi ditu (Aitziber izena neskei baino ezin izango zaie jarri, Ametz mutilei eta Ametza neskei), haur jaioberri intersexualei ebakuntzak egiten zaizkie normalizazio genitala ezartzeko, eta transexualitatea arazotzat hartzen da.

1977an gure afektibitatea publikoan erakusteko eta nahi genuen modura janzteko eta apaintzeko askatasuna eskatzen genuen,

eta GAUR EGUN homofobia-lesbofobia-transfobia jendartean gailentzen da, eta baita gure artean ere plumafobia ohikoa da.

1977an gure intimitatean ez eliza ez estatua ez eskua sartzerik, eta sexualitatean arau moralik ez inposatzea  eskatzen genuen,

eta GAUR EGUN estatu teokratikoan bizi gara: estatuko ekitaldi publiko garrantzitsuak erlijiosoak dira, elizaren moralak estatuaren lege-ekintza bideratzen du, estatuak elizarentzako zergak biltzen ditu, lan-egutegia erlijiosoa da, hezkuntza alorreko haurren katekesia diru publikoarekin ordaintzen da, estatuaren segurtasun-indarrek elizaren boterearen kontrako adierazpenak zapaltzen dituzte (erlijiosoek botatzen dituzten gorrotoz beteriko zakarkerien aurrean isilik mantentzen diren bitartean), etab.

1977an sexu-moralak ezarritako zentsura mota guztiak gainditzea eskatzen genuen,

eta GAUR EGUN adierazpen-askatasunari gero eta muga gehiago ezartzen zaizkio, sare sozialen kontrol polizialak parafaszista itxura hartu du, eta autozentsuraren kontrako borrokan atzerapausuak eman dira.

1977an gaixotasun benereoak eta sexualak prebenitzeko kanpainak egitea, aldian behingo eta doaneko azterketa medikoak egitea eta antisorgailuak erabiltzeko eta abortuak egiteko baimena  eskatzen genion Gizarte Segurantzari,

eta GAUR EGUN etengabeko murrizketak egiten ari dira Gizarte Segurantzan, enpresa farmazeutikoek etikarik gabeko jokabidea dute, hainbat lekutan zaila da antisorgailuak edo kondoiak lortzea, transexualok tratamendu psikiatrikoa onartu behar dugu hormonazio-prozesuan sartu ahal izateko, hiesfobia soziala lazgarria da, eta horretaz gain, abortuaren legean ezarri nahi duten aldaketak larriki mugatuko ditu emakume guztion sexu- eta ugalketa-eskubideak.

1977an sexua berresleitzeko ebakuntzak egiten dituztenak ez baztertzea eskatzen genuen,

eta GAUR EGUN, transfobia nagusi da gure artean, transexualok pairatzen dugun bazterkeria antzina bezain ikaragarria da, sexua berresleitzeko prozesuan sartzea zaila izateaz gain estereotipatua eta iraingarria ere bada.

1977an norberaren gorputzaz modu askean gozatzeko eskubidea aitortzea eskatzen genuen,

eta GAUR EGUN sexu-afektuzko harremanak oraindik ere arautuak daude eta norberaren gorputza modu askean erabiltzea ez dago onartua (prostituzioan aritzea, kasu).

Konparazio lazgarri honen aurrean, argi dago oraindik egiteko eta des-egiteko asko eduki badugula. Maila legalean eta sozialean eman diren aurrerapausoak gorabehera, badirudi sexu- eta genero-aniztasunean oinarritutako jendartea lortzeke dugula. Arau heterosexista eta binarista nagusi da gure artean, baina arau horrek ez du balio, arau horrek denok kanpoan uzten gaitu, eta hemen gaudenok horren erakusgarri gara, gure artean inor ez baita normala.

GURE HAMAIKA SENTIPEN, BIZIPEN ETA IZATEEN GARRASIA:

ARAUTIK KANPO BIZITZEKO ESKUBIDEA ORAIN!

E28 Koordinadora – Bizkaia

Hamaika sentipen, hamaika bizipen, hamaika izate: ¡aquí ni dios es normal!

A los grupos que integramos la E28J Koordinadora de Bizkaia este año 2014 nos parece un buen momento para pensar en la situación en que nos encontramos hoy en día y en nuestros logros, y la mejor manera de hacerlo es comparar el programa con el que comenzó Ehgam allá por el año 1977 con la evaluación que hacemos de las circunstancias actuales.

Os presentamos el fruto de nuestra reflexión para compartirla y ampliarla entre todxs:

En 1977 pedíamos la derogación de la ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social,

y en la ACTUALIDAD tenemos una ordenanza municipal de ocupación del espacio público que capacita a la policía a recriminar su actitud a cualquier pareja que muestre su afecto en público, e incluso a ponerles una multa; diseñada no sólo, pero también contra nosotrxs según reconoció el propio ayuntamiento de Bilbao, y que se aplica con especial animosidad contra las parejas del mismo sexo.

En 1977 pedíamos la obligación por parte del Estado de impartir una educación sexual de calidad, no reproductiva, y referida a todas las sexualidades,

y en la ACTUALIDAD nos encontramos con que nunca se ha impartido una educación sexual de calidad en nuestras escuelas; se ha podido, tal vez, impartir educación para la salud, dentro de la cual se incluía la salud sexual (una vez más problematizando el sexo), o también una educación ética en la cual se trataba el tema del respeto a la diversidad afectivo-sexual, pero nunca se han incluido en el currículo temas como el conocimiento del propio cuerpo, el reconocimiento del deseo, la experimentación del placer, la práctica de relaciones interpersonales,… es decir, una verdadera Educación Sexual integral.

En 1977 pedíamos la mayoría de edad a los 16 años,

y en la ACTUALIDAD tenemos una ley que aumenta la edad de consentimiento sexual de los 13 a los 15 años, diseñada desde la problematización del sexo y desde la infantilización no sólo de lxs jóvenes sino también de toda la sociedad en general.

En 1977 pedíamos la creación de relaciones humanas libres sustituyendo a la familia patriarcal y al matrimonio institucionalizado,

y en la ACTUALIDAD vemos que existen niveles de convivencia que no tienen reconocidos sus derechos, cuando las únicas relaciones consideradas legítimas son las institucionalizadas, ya que el matrimonio igualitario se ha utilizado para asimilar todas las relaciones al modelo heteronormativo.

En 1977 pedíamos la superación  de las categorías y/o roles macho/hembra, masculino/femenino, activx/pasivx…

y en la ACTUALIDAD nos encontramos con que la imposición del binarismo es más fuerte que nunca. Tenemos varios ejemplos de ello: en euskera ha habido siempre nombres de persona sin género que ahora Euskaltzaindia pretende normativizar (el nombre Aitziber pasa a ser exclusivo para chicas, Ametz para chicos y Ametza para chicas), la práctica común de cirugía de normalización genital a lxs recién nacidxs intersexuales, así como la problematización de la transexualidad.

En 1977 pedíamos libertad para mostrar en público nuestra afectividad y vestirnos y adornarnos como quisiéramos,

y en la ACTUALIDAD nos encontramos con que la homofobia-lesbofobia-transfobia sigue siendo la norma en nuestra sociedad, o que la plumafobia es habitual incluso entre nosotrxs.

En 1977 pedíamos la no injerencia de la iglesia y el estado en la intimidad personal y la no imposición de doctrinas morales en el ámbito de la sexualidad,

y en la ACTUALIDAD estamos viviendo en un estado teocrático: los actos públicos políticos más importantes del estado son religiosos, la moral de la iglesia marca la acción legal del estado, el estado sirve de recaudador de impuestos para la iglesia, el calendario laboral sigue siendo religioso, en educación se paga con dinero público la catequesis de lxs niñxs, las fuerzas del estado reprimen cualquier intento de criticar la situación de poder de la iglesia, cuando no intervienen en absoluto ante los exabruptos llenos de odio realizados por personas religiosas, etc.

En 1977 pedíamos la superación de todo tipo de censura por razón de moral sexual,

y en la ACTUALIDAD nos encontramos con que la libertad de expresión está cada vez más comprometida, el control policial de las redes sociales aumenta hasta niveles parafascistas, y se da un retroceso en la lucha contra la ‘autocensura’.

En 1977 pedíamos la obligación de la Seguridad Social a la acción preventiva de enfermedades venéreas y/o sexuales, a la revisión periódica y gratuita, y la libre autorización de uso de anticonceptivos y prácticas abortivas,

y en la ACTUALIDAD nos encontramos con recortes continuos en la Seguridad Social, la actuación de las empresas farmacéuticas se puede definir de cualquier manera menos de ética, en determinados sitios es difícil encontrar píldoras anticonceptivas o condones, lxs transexuales tenemos que aceptar ser psiquiatrizadxs para conseguir el acceso a la hormonación, la sidafobia social es aún hoy en día sangrante, y además el cambio pretendido en la ley del aborto supone un enorme retroceso en los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres.

En 1977 pedíamos la no discriminación social a quienes se sometan a operaciones de reasignación de sexo,

y en la ACTUALIDAD nos encontramos con que la transfobia sigue siendo la norma, la discriminación de lxs transexuales sigue siendo tan brutal como lo era antaño, el proceso que debemos seguir para la reasignación de sexo es humillante, estereotipado y de difícil acceso.

En 1977 pedíamos el reconocimiento social del derecho a disfrutar libremente del propio cuerpo,

y en la ACTUALIDAD vemos que se sigue normativizando las relaciones afectivo-sexuales y discriminando el uso libre del propio cuerpo, como por ejemplo en el ejercicio de la prostitución.

Esta sangrante comparativa nos lleva a la conclusión de que aún nos queda mucho por hacer y des-hacer. A pesar de la imagen que se nos vende sobre los avances legales y sociales, parece que la diversidad sexual y de género es una materia pendiente. Que la norma heterocentrada y binarista sigue siendo la imperante, a pesar de que quienes estamos aquí somos la prueba concluyente de que esta norma excluye a todo el mundo, porque aquí ni dios es normal.

DESDE NUESTRAS DIVERSXS FORMAS DE SER Y SENTIR,

RECLAMAMOS NUESTRO DERECHO A LA ANORMALIDAD

E28J Koordinadora – Bizkaia